Njoftime

Njoftim mbi regjistrin e vajrave te perdorur

Bazuar ne VKM Nr.765, date 07.11.2012 “Për miratimin e rregullave për grumbullimin e d iferenc uar dhe trajtimin e vajrave të përdorura” , po ju bejme me dije se subjektet gjenerues , mena xhues apo prodhues/importues e vajrave te perdorur duhet te plotesojne Regjistrin bashk angji tur kesaj shkrese dhe te raportojne cdo 6 muaj prane DRM-se Gjirokaster per plotesimin e Regj istrave te ngarkuar nga VKM-ja e mesiperme. Subjekti bashke me detyrimin per te raportuar cd o 6 muaj per shkarkimet ne mjedis dhe zbatimin e kushteve te vena ne Lejen Mjedisore te Ti pi t C qe disponon, duhet te raportoje dhe te sjelli ne formatin zyrtar bashkangjitur kesaj sh k rese Regjistrin e vajrave te perdorura. Ju keshillojme te plotesoni ne kohe dhe brenda cd o a spekti ligjor detyrimet qe rrjedhin si pasoje e administrimit te Lejes Mjedisore qe ju dis po noni.


Publikuar 05-03-2017

Njoftim per tarifen vjetore

Bazuar ne Vendimin nr.417,date 25.6.2014 "Per miratimin e tarifave te Lejeve te Mjedisit". 1.N joftohen te gjithe operatoret e instalimeve te tipit C te paguajne tarifen vjetore prej 2000 (dy mije lekesh)ne llogarine bankare te Ministrise Mjedisit. 2.Tarifa vjeto re te paguhet bren da 3-mujorit te pare te vitit dhe nje kopje e mandat pageses dorezohet pran e DRM Gjirokaster . 3.Tarifa te derdhet nga kerkuesi ne llogarine bankare te Ministrise se Mjedisi t dhe shuma e derdhur eshte e pakthyeshme.


Publikuar 05-03-2017

Njoftim mbi monitorimet

Njoftohen te gjithe subjektet ne Qarkun Gjirokaster, te pajisura me Leje Mjedisi tipi C,ne baz e te Vendimit Nr. 419, datë 25.06.2014, “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërk esave për Leje Me lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për leje respektive të mjedis it, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente d eri në lëshimin e tyre nga QKL-ja”,duhet te monitorojne shkarkimet e tyre dhe te raportojne p rane DRM Gjirokaster cdo 6 muaj duke filluar nga dita marrjes se lejes ne QKL.


Publikuar 05-03-2017